PUŁAWSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ

OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Get Adobe Flash player

Cele

 1. Upowszechnianie wiedzy o osobach niepełnosprawnych, przewlekle chorych, dzieciach i młodzieży mających trudności w nauce i zachowaniu.

 2. Niwelowanie wszelkich barier ograniczających udział osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym.

 3. Prowadzeniu profilaktyki zdrowotnej i społecznej, propagowanie zdrowego stylu życia w społeczeństwie.

 4. Wspieranie osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych oraz innych osób mających problem z właściwym funkcjonowaniem w społeczeństwie w ich działaniach.

 5. Rozpoznawanie potrzeb osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych.

 6. Otaczanie wszystkich niepełnosprawnych bez względu na rodzaj niepełnosprawności oraz przewlekle chorych, a także osób mających problem z właściwym funkcjonowaniem efektywną pomocą i opieką, zmierzającą do tworzenia warunków wyrównywania ich szans życiowych, tworzenie warunków do włączania osób niepełnosprawnych w tok normalnego życia.

 7. Ochranianie interesów osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych w miejscu ich nauki, pracy, zamieszkania oraz instytucjach.

 8. Zaspokajanie potrzeb materialnych, kulturowych i socjalnych tych osób.

 9. Zaspokajanie potrzeb osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych oraz wszystkich innych osób potrzebujących tego typu działań w zakresie leczenia, rehabilitacji, terapii, edukacji, etc.

 10. Tworzenie warunków dla pełniejszej samorealizacji osób niepełnosprawnych w życiu społecznym.

 11. Integracja osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem.

 12. Współpraca międzynarodowa mająca na celu wymianę doświadczeń.

 13. Integracja polskich środowisk osób niepełnosprawnych ze środowiskami osób niepełnosprawnych w innych krajach Europy i świata, a w szczególności w krajach Unii Europejskiej.